Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτων

GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων
GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το κύριο αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας καλύπτει πολλές υπηρεσίες και τομείς, με πιστοποιημένες εκτιμήσεις αγοραίας αξίας:


 • Οικοπέδων & αγροτεμαχίων

 • Μονοκατοικιών, πολυκατοικιών & διαμερισμάτων

 • Καταστημάτων & γραφείων

 • Βιοτεχνικών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων

 • Ξενοδοχειακών μονάδων

 • Διατηρητέων κτιρίων

 • Δασικών εκτάσεων & λατομείων

 • Επιχειρήσεων

 • Νησιών

 • Τεχνικών Έργων


Παρέχονται ακόμη μελέτες ανάπτυξης, βιωσιμότητας και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.


GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ


Κύριοι λόγοι για τους οποίους κρίνεται χρήσιμη - και πολλές φορές απαραίτητη - η αξιοποίηση των υπηρεσιών μας, είναι:


 • Αγορές - πωλήσεις ακινήτων

 • Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών

 • Αποζημιώσεις

 • Πραγματογνωμοσύνες για δικαστική χρήση

 • Αποτίμηση αξίας εταιρειών και επιχειρήσεων

 • Αξιοποίηση –ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εξασφαλίζονται:


 • Ακριβείς και αδιάβλητες εκτιμήσεις ακινήτων βάσει των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων.

 • Αποφάσεις στηριγμένες σε επιστημονικά στοιχεία, με προτάσεις στρατηγικών ανάπτυξης & αξιοποίησης της εξεταζόμενης ακίνητης περιουσίας.

 • Εκτιμήσεις με ιδιαίτερο κύρος και τεκμηρίωση, σε ενδεχόμενες δικαστικές εμπλοκές ή διεκδικήσεις.

Έχοντας χειριστεί αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη διακριτικότητα μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις ανά την επικράτεια (ως προς την οικονομική διάσταση του αντικειμένου, την μοναδικότητα και πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης), είμαστε παρόντες εγώ και οι συνεργάτες μου να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση υποθέσεων με το ως άνω αντικείμενο.


Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση (τηλ: 6932 462596, 12-2 μ.μ. & 6-8 μ.μ.).