Πελατολόγιο

GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων
GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

Ενδεικτικές εταιρείες για τις οποίες έχουμε πραγματοποιήσει εκτιμήσεις αξιών των ακινήτων τους:


 • ΕΔΟΚ Α.Ε.- ΕΤΕΡ Α.Ε.

 • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΙΚ. ΣΑΝΟΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 • ΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ)

 • ΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-VELTISTA A.B.E.E.

 • RODOIL A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

 • ΤΟΠΙΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε.

 • Π. ΝΟΥΤΣΙΟYΔΗΣ Ο.Ε.

 • ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΟΥ Ο.Ε.

 • ΚΡΙΣ-ΠΑΝ Α.Ε.

 • ΣΙΝΓΚΕΡ Α.Ε.

 • ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Τ.Ε.

 • ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων